1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Vratné lahve s.r.o., sídlem Radoušova 16, 537 01 Chrudim, IČ: 06760325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40988 upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen Smlouva) uzavírané mezi prodávajícím (dále jen Vratné lahve) a fyzickou osobou – kupujícím (dále jen Zákazník), který si prostřednictvím internetového obchodu www.vratne-lahve.cz kupuje nebo se chystá zakoupit službu a/nebo zboží výše uvedené společnosti. 1.2. Tyto VOP jsou v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku a jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (konečným spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny pro spotřebitelské smlouvy). VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jej nakupuje za účelem podnikání či je právnickou osobou. 1.3. Obchodní podmínky mezi Vratnými lahvemi a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek, proto je prodávající oprávněn jednostranně odmítnout uzavření Smlouvy. O tomto stanovisku informuje kupujícího písemně na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. 1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce. Po uzavření je Smlouva Vratnými lahvemi archivována a není Zákazníkovi přístupná. 1.5. Vratné lahve mohou jednostranně měnit a doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozích všeobecných obchodních podmínek. Vratné lahve informují Zákazníky o změně VOP prostřednictvím internetového obchodu www.vratne-lahve.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Uzavřením Smlouvy se má za to, že Zákazník s novým zněním VOP souhlasí.

2.1. Vratné lahve uvádí na www.vratne-lahve.cz ceny zboží a služeb v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy. 2.2. Prezentace zboží a služeb umístěná na www.vratne-lahve.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu týkající se tohoto zboží. 2.3. Možnost uzavření Smlouvy s Vratnými lahvemi za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě cenových akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na www.vratne-lahve.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v dané nabídce.  2.4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám. 2.5. Objednávka vytvořená Zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.vratne-lahve.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem Zákazníka na uzavření Smlouvy s Vratnými lahvemi. Vratné lahve neprodleně potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou uvedl v objednávce. Potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky není přijetím návrhu na uzavření Smlouvy. 2.6. Zákazník je povinen při uzavírání Smlouvy uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v průběhu objednávkového procesu při objednávání zboží jsou považovány za správné. Údaje v uživatelském účtu je Zákazník povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. 2.7. Zákazník má právo stornovat objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření Smlouvy bez jakýchkoli sankcí, a to až do okamžiku, kdy bude zboží odesláno. Storno objednávky je Zákazník povinen Vratným lahvím oznámit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.  2.8. Smlouva je uzavřena přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Vratných lahví. Za přijetí se považuje odeslání zboží od Vratných lahví Zákazníkovi nebo výslovné přijetí prostřednictvím e-mailu.

3.1. V průběhu registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Povinnost Zákazníka je uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. 3.2. V případě, že má zákazník jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě, je povinen bez zbytečného odkladu informovat Vratné lahve. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, jsou Vratné lahve oprávněny účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Vratné lahve neodpovídají Zákazníkovi za škody, které mu vznikly následkem zneužití nebo vyzrazení jeho přístupového hesla.

4.1. Cenu zboží, zálohy za vratné obaly a další případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy hradí Zákazník Vratným lahvím jedním z následujících způsobů:  a) bezhotovostně prostřednictvím služby Exactly b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího c) bezhotovostně platební kartou d) bezhotovostně platební kartou na výdejním místě Zásilkovny e) v hotovosti na dobírku na výdejním místě Zásilkovny f) v hotovosti na prodejnách Vratných lahví 4.2. Fakturu, která slouží jako doklad o prodeji, obdrží zákazník automaticky e-mailem bezprostředně po zaplacení a převzetí zásilky. Doklad slouží zároveň jako záruční list. 

5.1. Náklady na dodání zboží hradí Zákazník dle metody, kterou zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.vratne-lahve.cz. 5.2. Doručují-li Vratné lahve dle Smlouvy zboží na výdejní místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto bez prodlení oznámit Vratným lahvím prostřednictvím e-mailu. Pokud je při předání zjištěno porušení pečetě Vratného boxu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. 5.3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady s tímto spojené, tedy za opakované doručení nebo změnu způsobu doručení. 5.4. Vratné lahve si vyhrazují právo na základě oprávněných důvodů změnit nebo posunout termín doručení. O tomto bude Zákazník vždy neprodleně informován prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. 

6.1. V případě, že je zboží dodáváno ve vratném obalu, cena za zboží nezahrnuje zálohu za tento obal. Ceny záloh za vratné obaly jsou uvedeny a řídí se pravidly www.vratne-lahve.cz. 6.2. Zákazník může vrátit zálohovaný obal všude tam, kde se Vratné lahve prodávají nebo na výdejních místech Zásilkovny. 

  1. V případě, že Zákazník vrací zálohované obaly ve Vratném boxu prostřednictvím výdejního místa Zásilkovny, hradí náklady na odeslání Vratné lahve. 
  2. V případě, kdy Zákazník vrací zálohované obaly prostřednictvím Zásilkovny, zabalené jinak než ve Vratném boxu,  hradí náklady na odeslání Zákazník.
  3. V případě, kdy Zákazník vrací zálohované obaly prostřednictvím libovolného dopravce, hradí náklady na odeslání Zákazník.

6.3. Zákazník má vždy právo získat zpět peněžní prostředky za nepoškozené zálohované obaly, a to dle způsobu, jakým zálohované obaly vrací. a)  V případě, že Zákazník vrací zálohované obaly prostřednictvím výdejního místa Zásilkovny a ve Vratném boxu, bude mu odpovídající částka za vratné obaly připsána na zákaznický účet. Tuto částku pak může využít na další nákup na www.vratne-lahve.cz nebo kdykoliv prostřednictvím svého zákaznického účtu požádat o vyplacení formou peněžních prostředků (převodem na účet). b) V případě, že Zákazník vrací zálohované obaly prostřednictvím libovolného dopravce, zavazuje se sdělit číslo svého bankovního účtu, aby mu mohly být peněžní prostředky za vrácené zálohované obaly poukázány převodem na účet. c) V případě, že zákazník vrací zálohované obaly prostřednictvím sítě odběrných míst Sklizeno, v prodejně Vratných lahví nebo na jiných místech, kde se Vratné lahve prodávají, budou mu peněžní prostředky vyplaceny v hotovosti na místě při předání zálohovaných obalů. d) V případě, že Zákazník vrací zálohované obaly prostřednictvím kurýra Rohlik.cz, bude mu odpovídající částka za vratné obaly připsána na zákaznický účet Rohlik.cz. e) Součástí vratné zálohované sklenice či lahve je také uzávěr. f) Dojde-li k poškození vratného zálohovaného obalu, vyhrazují si Vratné lahve právo poměrným způsobem částku za vracený zálohovaný obal ponížit nebo tuto částku nevyplatit, je-li obal zcela znehodnocen. 6.4. Vratným lahvím lze vracet pouze sklenice označené logem Vratných lahví, které jsou jasným identifikátorem v souladu s § 9 zákona o obalech 477/2001 Sb.

6.5. Vratný box i lahve jsou plně ve vlastnictví Vratných lahví. Zákazník je povinen Vratný box i lahve vrátit. Vratný box je Zákazník povinen vrátit ve lhůtě 12 měsíců od objednávky, lahve ve lhůtě 5 let od objednávky.

7.1. Zákazník má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Vratným lahvím zasláno v této lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu sídla. Zákazník k tomu může využít vzorový formulář poskytovaný Vratnými lahvemi. Formulář tvoří přílohu obchodních podmínek a je Zákazníkovi zasílán e-mailem. 7.2. V případě odstoupení se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Vratným lahvím vráceno Zákazníkem nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží (např. na přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 7.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Vratné lahve peněžní prostředky, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jej od Zákazníka přijaly. Vrácení peněžních prostředků jiným způsobem je možné pouze v případě, kdy se na tomto Zákazník a Vratné lahve výslovně dohodnou a Zákazníkovi tím nevzniknou žádné další náklady. Vratné lahve nejsou povinny vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Vratným lahvím odeslal. 7.4. Zákazník má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení peněžních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené Vratnými lahvemi (i v případě, že Zákazník zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení. 7.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník bezpečnostní uzávěr či pečeť nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Vratné lahve jsou oprávněny v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět. Pokud to nebude možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), jsou Vratné lahve oprávněny zboží neprodleně zlikvidovat. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze od Smlouvy odstoupit také v případě, kdy zboží bylo upraveno podle přání Zákazníka (tzv. zakázková výroba).  7.6. Pokud je společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Vratnými lahvemi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Vratným lahvím vrátit i poskytnutý dárek. 7.7. Do doby převzetí zboží Zákazníkem jsou Vratné lahve oprávněny kdykoli od Smlouvy odstoupit. V takovém případě je o tom Zákazník neprodleně informován prostřednictvím e-mailu na adrese uvedené v objednávce. Kupní cena je zákazníkovi vrácena bez zbytečného odkladu.

8.1. Vratné lahve odpovídají Zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy zboží převzal: a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti; e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 8.2. Ustanovení uvedená v čl. 8.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  8.3. Zákazník je povinen předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné vady neprodleně reklamovat Vratným lahvím prostřednictvím e-mailu s přiloženou fotodokumentací.  8.4. Na zboží je poskytována záruka do doby spotřeby zboží uvedené na obalu. a) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením, nedodržením skladovacích podmínek, poškozením vratného obalu nebo opotřebením zboží, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. b) Nalezne-li Zákazník v potravině škůdce, který by mohl pocházet od dodavatele, je povinen tuto skutečnost oznámit do 10 dnů od dodání zboží. 8.5. Reklamaci Vratné lahve vyřizují do lhůty stanovené zákonem, tj. 30 dnů. Po překročení této lhůty má Zákazník nárok na vrácení kupní ceny reklamovaného zboží. 8.6. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Vratných lahví na e-mailové adrese zakaznik@vratne-lahve.cz  nebo osobně v naší pobočce Radoušova 16, 537 01 Chrudim.

9.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 9.2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

10.1. Dárkové certifikáty jsou ceninami, jež vydávají Vratné lahve a jsou uplatnitelné pouze na www.vratne-lahve.cz nebo osobně v prodejnách Vratných lahví. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě, že Zákazník nákup nedokončí nebo odstoupí od smlouvy ve 14denní lhůtě, mohou Vratné lahve vygenerovat náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.  10.2. Zakoupené dárkové poukazy není možné vyměnit zpět za peněžní prostředky. Pokud vznikne rozdíl v ceně vybraného zboží a hodnotě poukázky, není tento rozdíl vratný. 10.3. Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává v okamžiku expedice zboží Zákazníkovi.

11.1. Jak Vratné lahve zpracovávají osobní údaje Zákazníka je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků.  11.2. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Vratné lahve o změně ve svých osobních údajích. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

12.1. Veškeré informace zveřejňované na e-shopu www.vratne-lahve.cz jsou uváděny s nejlepším vědomím a svědomím. Vzhledem k častým aktualizacím předpisů však může dojít ke změně složek a dietetických informací, proto se Zákazník zavazuje nespoléhat pouze na informace poskytnuté na www.vratne-lahve.cz, ale vždy pečlivě přečíst etiketu na zakoupeném zboží. 12.2. Zákazník bere na vědomí, že všechny součásti včetně fotografií, obsahu, programového vybavení atd. tvořící e-shop www.vratne-lahve.cz jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat www.vratne-lahve.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) součásti tvořící e-shop vratne-lahve.cz. 12.3. Zákazník se zavazuje nepoužívat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz www.vratne-lahve.cz. E-shop vratne-lahve.cz může Zákazník používat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Vratných lahví a který je v souladu s jeho určením. 12.4. Vratné lahve neodpovídají za škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na www.vratne-lahve.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry nebo ztrátu zisku Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající e-shop www.vratne-lahve.cz.  12.5. Vratné lahve si vyhrazují právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k e-shopu www.vratne-lahve.cz .

13.1. Strany sjednávají, že pokud právní vztah související s užitím e-shopu www.vratne-lahve.cz  založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se vztah právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a Vratným lahvemi je místně příslušným soudem soud dle sídla Vratných lahví. 13.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a Vratnými lahvemi může Zákazník využít možnosti mimosoudního řešení sporu. K tomu je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 na internetové adrese www.coi.cz, kde je také více informací o řešení mimosoudních sporů. 13.3. Vratné lahve jsou oprávněny k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. 13.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. 13.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2020. 13.6. Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi body těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky ke stažení Formulář pro Odstoupení od smlouvy ke stažení

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT?

KONTAKTUJTE NÁS

Menu
Zavřít

Košík

Historie prohlížení

Close

Vítejte u nás!

Vaše osobní údaje budou použity pro umožnění přístupu do vašeho účtu, jeho správu a další potřeby popsané na stránce ochrana osobních údajů.

Už máte účet?

Zavřít

Zavřít

Kategorie